Poniedziałek, 17 czerwca 2024
Imieniny: Albert, Laura, Adolf
słonecznie
25°C

Deklaracja dostępności

Wstęp

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mosir.sopot.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • część zdjęć umieszczonych w galeriach nie posiada tekstu alternatywnego,
 • część dokumentów zamieszczonych na stronie w formie PDF nie jest dostępnych cyfowo, ponieważ zostały sporządzone przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • nagrania video nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
Link do wyniku przeprowadzonej analizy.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paulina Miler, p.miler@mosir.sopot.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48601825055. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

MOSiR w Sopocie dostępność architektoniczna:

 

Budynek MOSiR w Sopocie przy ul. Bitwy pod Płowcami 67c /planowana winda zewnętrzna dla osób z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami/

 

 1. Wejście główne:
 • Wejście główne do budynku z chodnika od strony alejek spacerowych, na wysokości wejścia na plażę nr. 40.
 • Możliwość wjazdu wózkiem do holu budynku na parterze.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

 • Brak dostępności do biur MOSiRu, znajdują się na pierwszym piętrze.
 • Brak windy

3. Opis dostosowań:

 • Obsługa interesanta- dostęp alternatywny; na stronie http://www.mosir.sopot.pl/ znajduje się wykaz numerów kontaktowych do poszczególnych działów. Należy zadzwonić i umówić się na spotkanie z osobą z danego działu. Umówiony pracownik biura przyjmuje interesanta na parterze w holu przy stoliku.
 • W sezonie letnim MOSiR prowadzi wypożyczalnie rowerów dla osób z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami. Posiadamy trzy rowery trójkołowe dla osób dorosłych oraz jeden dla dziecka. Kontakt w sprawie wypożyczenia Dział Sportowy: 58-765-9395.

4. Informacje o miejscu/ach parkingowym/ch, wyznaczonym/ch dla osób z niepełnosprawnościami :

 • Na parkingu znajduje się wyznaczone miejsce dla osób z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami, oddalone od głównego wejścia o około 100 m.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

 • Interesanci mogą swobodnie wchodzić do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

6. Informacja o możliwości skorzystania z pomocy tłumacza PJM na miejscu.

 • Chęć skorzystania z pomocy tłumacza PJM należy zgłosić 5 dni roboczych przed wizytą w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sopocie.

7. Toaleta:

 • Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

 

Plaża miejska, kąpielisko morskie Sopot Łazienki południowe I wejście na plażę nr 23 /planowana rozbudowa oferty dla osób z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami/

 

 1. Wejście główne:
 • Szerokie wejście na plażę od strony alejek spacerowych, wzdłuż Alei Wojska Polskiego na drewnianą kładkę.

2. Opis dostosowań:

 • Na plaży znajduje się drewniana kładka dla osób z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami, toaleta dostosowana dla wózków oraz przebieralnia i natrysk dla osób z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami.
 • Osoby z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami oraz ich opiekunowie mają do dyspozycji również amfibię do kąpieli wodnej, która w okresie letnim jest dostępna przy wieży ratowniczej WOPR. Informację o zgłoszeniu kąpieli wodnej można przekazać telefonicznie Gospodarzowi Plaży pod nr 609 680 820 lub bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sopocie do sekretariatu pod nr : 58-550-12-15

3. Informacje o miejscu/ach parkingowym/ch, wyznaczonym/ch dla osób z niepełnosprawnościami :

 • Najbliższe miejsca postojowe miejskie, wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami znajdują się na wysokości wejścia 24 na plażę od strony alejek spacerowych, wjazd od Alei Wojska Polskiego, lub od strony Hotelu Sheraton wjazd od ulicy Powstańców Warszawy.

4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

 • Osoby z psem asystującym lub psem przewodnikiem mogą wchodzić na plażę.

5. Informacja o możliwości skorzystania z pomocy tłumacza PJM na miejscu.

 • Chęć skorzystania z pomocy tłumacza PJM należy zgłosić 5 dni roboczych przed wizytą w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sopocie.

6. Toaleta:

 •  Na plaży znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami.

 

Dodatkowo przy wejściu na plażę 37 znajduje się szeroka drewniana kładka dla osób z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami, brak infrastruktury toalet lub przebieralni.

 

Kryta Pływalnia MOSIR w Sopocie przy ulicy Jerzego Haffnera 57 /planowany remont/

 

 1. Wejście główne:
 •  Wejście zapewniające dostęp osobom z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami.
 • Przy schodach po lewej stronie, znajduje się szeroki dwuetapowy podjazd dla wózków.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 • Korytarze zapewniają swobodne przemieszczanie się, wszystkie pomieszczenia znajdują się na jednym poziomie.

3. Opis dostosowań:

 • W pomieszczeniu kasowym znajduje się wózek basenowy, który służy do poruszania się po terenie pływalni osobom z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami.
 • W szatniach znajdują się 2 szerokie przebieralnie, na szafkach wypukłe numery ,
 • W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami.
 • W szatniach znajdują się  prysznice dla osób z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami. Pomiędzy przejściem z toalety, a częścią z prysznicami jest małe wzniesienie i tu pomoc asystenta lub opiekuna (ta część pływalni jest przed remontem)
 • Przy niecce basenowej znajduje się winda/podnośnik, która transportuje osobę do niecki basenowej.

4. Informacje o miejscu/ach parkingowym/ch, wyznaczonym/ch dla osób z niepełnosprawnościami :

 • Przy wejściu głównym znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

 • Interesanci mogą swobodnie wchodzić do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem, jednak pies nie może wejść na samą pływalnię/nieckę basenową.

6. Informacja o możliwości skorzystania z pomocy tłumacza PJM na miejscu.

 • Chęć skorzystania z pomocy tłumacza PJM należy zgłosić 5 dni przed wizytą na pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sopocie.

7. Toaleta:

 •  W budynku znajduje się toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Boiska Piłkarskie MOSiR w Sopocie przy ulicy 23 Marca 95 /planowany remont miejsca na widowni wraz z zadaszeniem dla osób z niepełnosprawnościami oraz modernizacja bramy wjazdowej/

 

1. Wejście główne:

 • Szeroka brama wjazdowa ,przy bramie domofon.

2. Opis dostępności korytarzy schodów i wind :

 • Wszystkie pomieszczenia znajdują się na jednym poziomie
 • Brak windy

3. Opis dostosowań:

 • Na terenie boiska głównego znajduje się wyznaczone miejsce pomiędzy trybunami dla osób z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami (planowane jest utwardzenie i zadaszenie miejsca dla osób z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami).
 • Podjazd dla wózków oraz szeroka brama wjazdowa przy boisku ze sztuczną trawą.
 • Każdy pracownik boiska na zmianie służy pomocą interesantom przy poruszaniu się po terenie obiektu, jeśli zachodzi taka potrzeba.

4.Informacje o miejscu/ach parkingowym/ch, wyznaczonym/ch dla osób z niepełnosprawnościami :

 • Przed bramą wjazdową na boisko znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

 • Interesanci mogą wchodzić na teren obiektu z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

6. Informacja o możliwości skorzystania z pomocy tłumacza PJM na miejscu.

 • Chęć skorzystania z pomocy tłumacza PJM należy zgłosić 5 dni przed wizytą na boisku.

7. Toaleta:

 • Na terenie obiektu znajduje toaleta dla osób z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami.

 

Sopockie Błonia teren rekreacyjny położony w Sopocie pomiędzy ul. Polną a ul. Bitwy pod Płowcami

 

 1. Wejście główne:
 • Szerokie wejście na błonia od strony chodnika ulicy Polnej oraz od strony ulicy Bitwy pod Płowcami.

2. Opis dostosowań:

 • Osoby z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami swobodnie mogą korzystać z alejki na sopockich błoniach,

3. Informacje o miejscu/ach parkingowym/ch, wyznaczonych dla osób z niepełnosprawno-ściami:

 • Przy wejściu na błonia od ulicy Polnej znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami.

4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

 • Osoby korzystające z terenu sopockich błoni mogą chodzić z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

5. Informacje o możliwości skorzystania z pomocy tłumacza PJM na miejscu.

 • Chęć skorzystania z pomocy tłumacza PJM należy zgłosić 5 dni przed wizytą na sopockich błoniach

6. Toaleta:

 • Na terenie sopockich błoni znajduje się płatna (automat) toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Molo i Marina Sopot  Plac Zdrojowy 2 a /planowana modernizacja windy dla osób z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami oraz budowa podjazdu/

 

 1. Wejście główne:
 • Wejście na molo i Marinę Sopot od strony alejek spacerowych i Skweru Kuracyjnego.
 •  Arkady na skwerze posiadają specjalne podjazdy dla wózków. Obiekt ma również na wyposażeniu wózek dla osób z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami.
 • Przy bramkach wejściowych znajdują się 2 szerokie przejścia.
 • W sezonie letnim możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikami stojącymi przy bramkach wejściowych na molo.

2. Opis dostępności i dostosowań korytarzy, schodów i wind :

 • Szerokie przejścia.
 • Na całej długości molo znajdują się barierki odgradzające spacerowiczów od tafii wody.
 • Na molo znajdują się tzw. balkony z ławkami i bez ławek, gdzie osoby ze szczególnymi potrzebami mogą wjechać wózkiem bez kolizji z osobami spacerującymi.
 • Winda dla osób z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami na jednym poziomie z molo, łącząca budynek bosmanatu na I piętrze oraz restaurację z głowicą molo na poziomie -I .
 • Głowica molo odgrodzona od tafli wody słupkami z łańcuszkami zabezpieczającymi.
 • Szerokie schody z poręczami po obu stronach budynku bosmanatu i restauracji.
 • Podjazd/zjazd z głowicy molo dla osób korzystających z wózków na falochrony Mariny Sopot.
 • Schody z poręczami z głowicy Molo na falochrony Mariny Sopot
 • Brak dostępu do punktu widokowego na końcu falochronu wschodniego dla osób poruszających się na wózkach.

3.Informacje o miejscu/ach parkingowym/ch, wyznaczonych dla osób z niepełnosprawno-ściami :

 • Brak miejsc bezpośrednich postojowych dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami z powodu umiejscowienia obiektów.
 • Najbliższe miejsca postojowe miejskie, wyznaczone dla osób niepełnosprawnych znajdują się na wysokości wejścia 24 na plażę od strony alejek spacerowych wjazd od Alei Wojska Polskiego.

4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

 • Spacerowicze mogą swobodnie wchodzić na molo z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

5. Informacje o możliwości skorzystania z pomocy tłumacza PJM na miejscu.

 • Chęć skorzystania z pomocy tłumacza PJM należy zgłosić 5 dni przed wizytą na molo i Marinie Sopot.

6. Toaleta:

 • Toaleta dla osób z  niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami znajduje się na końcu Molo w Sopocie dostęp na I piętrze poziom bosmanatu, lub poniżej poziomu molo windą dla niepełnosprawnych -I

 

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.